Caritas Christi urget nos!

Adopcia srdca – vzdelanie


Adopcia srdca – vzdelanie predstavuje podporu škôl a vzdelania v misijných krajinách. Zameriava sa na podporu projektov realizovaných v týchto školách určených na skvalitnenie vzdelávacieho procesu, respektíve zlepšenie podmienok na vzdelanie. Medzi darcom a obdarovanými deťmi nie je priamy vzťah. Adopcia srdca – vzdelanie je určená pre darcov, ktorí sa budú chcieť registrovať, ale aj pre darcov anonymných. Zodpovedná osoba v misijnej krajine minimálne raz ročne informuje o priebehu projektu. Zasielaná podpora je účelová – peniaze sú určené na platbu školného a obstaranie školských pomôcok. Výška podpory je dobrovoľná (správa pre prijímateľa VZDELANIE a variabilný symbol 110011). Takisto nie je podmienkou pravidelnosť zasielania podpory. Adopciou srdca – vzdelanie otvárame možnosť aj pre darcov, ktorí chcú podporiť vzdelávanie detí, ale suma individuálnej adopcie je pre nich vysoká, alebo pre tých, ktorí nemajú záujem o nadviazanie osobného kontaktu s obdarovaným. Medzi darcom a obdarovanými deťmi nie je priamy vzťah.

Financovanie projektu
Peňažné prostriedky zasielané na tento účel (podpora vzdelania) sú zhromažďované pod svojím variabilným symbolom a následne sú použité na podporu škôl v misijných krajinách. Celý projekt Adopcia srdca je financovaný výlučne z darcovských príspevkov.
Kontakt medzi darcami a obdarovanými
Kontakt darcu s dieťaťom je v tomto prípade nepriamy. Zodpovedná osoba na príslušnom mieste informuje prostredníctvom správy o fungovaní projektu. Aj bez výmeny listov sú však deti informované, že majú umožnený prístup k vzdelaniu vďaka darcom na Slovensku, a teda, že sú konkrétni ľudia, ktorí v ne veria a záleží im na ich vzdelaní a budúcnosti.
Všetky podporené rodiny cez projekt Adopcia srdca sa zapájajú do aktivít svojej farnosti. Ide o aktivity vzdelávacieho a formačného charakteru, ale tiež príležitostné práce prospešné pre celú komunitu.