Caritas Christi urget nos!

Časté otázky


1) Ako si zvoliť najvhodnejšiu formu podpory projektu Adopcia srdca?
Ak vás projekt Adopcia srdca oslovil, existuje niekoľko možností, ako môžete podporiť jeho fungovanie. Svojím príspevkom môžete podporiť projekt ako registrovaný alebo anonymný darca. A, samozrejme, vašou modlitbou na tento úmysel vyprosujete Božie požehnanie pre jeho fungovanie.

2) Aký je rozdiel medzi adopciou škôl (Adopcia srdca – vzdelanie) a adopciou jednotlivých detí (Adopcia srdca – individuálna)?
Základný rozdiel spočíva v kontakte medzi darcom a obdarovaným dieťaťom a tiež vo výške podpory.

 Adopcia srdca –individuálnaAdopcia srdca –vzdelanieAdopcia srdca –všeobecná
Podporakonkrétneho dieťaťapodpora detí v partnerskej školeprojekty
Kontakt darca ↔ obdarovanýpriamynepriamynepriamy
Výška podpory16 €dobrovoľnádobrovoľná
Pravidelnosť podporyánoľubovoľnáľubovoľná
Viazanosť1 rokbez viazanostibez viazanosti
Výpovedná
lehota
3 mesiacebez výpovednej lehotybez výpovednej lehoty

Pre viac informácií navštívte, prosím, sekciu „O projekte“.

3) Akým spôsobom sa vyberajú deti, ktoré budú zapojené do projektu?
Pri výbere je pre nás dôležitá spolupráca s miestnymi koordinátormi na misijných územiach, ktorí poznajú situáciu rodín detí. Základným kritériom je potreba pomoci – teda podporované sú deti, ktoré žijú v slabých sociálnych podmienkach. Deti nie sú pri výbere diskriminované na základe pôvodu, rasy, pohlavia či vierovyznania.

4) Môžem si vybrať dieťa, ktoré budem podporovať?
Deti prideľujeme adoptívnym rodičom podľa poradia v zozname detí čakajúcich na adopciu. Výber detí nie je možný.

5) Ak sa nechcem svojou podporou viazať na konkrétne dieťa, môžem sa aj tak zapojiť do projektu?
Áno, môžete sa zapojiť do Adopcie srdca – vzdelanie, v rámci ktorej sú podporované celé školy, alebo sa môžete zapojiť do Adopcie srdca – všeobecnej, ktorá podporuje vybrané rozvojové projekty na misijných územiach. Projekty slúžia na skvalitnenie vzdelávacieho procesu, respektíve prístupu k vzdelaniu, a teda tiež predstavujú formu podpory vzdelávania detí. Viac informácií nájdete v sekcii „O projekte“.

6) Aká je minimálna suma peňažnej podpory?
V prípade Adopcie srdca – vzdelanie a Adopcie srdca – všeobecnej je výška podpory ľubovoľná, v prípade Adopcie srdca – individuálnej je minimálna výška podpory 16 €/mesiac/dieťa.

7) Aká časť mojej peňažnej podpory sa skutočne dostane k dieťaťu?
Od prijatých peňažných prostriedkov sa odpočítajú administratívne náklady (1 € z každých 16 € z mesačnej podpory na jedno dieťa v prípade Adopcie srdca – individuálnej). Pri Adopcii srdca – vzdelanie a Adopcii srdca – všeobecnej sú administratívne náklady minimálne. Suma znížená o administratívne náklady predstavuje výšku priamej podpory detí, respektíve projektov.

8) Ak chcem ukončiť podporu dieťaťa v projekte Adopcia srdca, je potrebné informovať o tom Misijný sekretariát?
O ukončení podpory Adopcie srdca – individuálnej nás, prosím, informujte tri mesiace vopred, aby sme mohli adoptívnemu dieťaťu nájsť nových adoptívnych rodičov a zabezpečiť pokračovanie podpory detí bez prerušenia.
V prípade Adopcie srdca – vzdelanie a Adopcie srdca – všeobecnej nie je potrebné informovať Misijný sekretariát o ukončení podpory.

9) Ako často môžem písať listy svojmu adoptívnemu dieťaťu?
Výmena korešpondencie je výhradne súčasťou Adopcie srdca – individuálnej, v rámci ktorej sa očakáva, že adoptívni rodičia budú v kontakte so svojimi deťmi prostredníctvom listov. Ostatných dvoch verzií projektu sa výmena korešpondencie netýka. Periodicita v komunikácii s dieťaťom nie je určená, prosíme vás však, aby ste brali ohľad na to, že väčšina listov sa prekladá z/do materského jazyka dieťaťa.

10) Ako často píšu deti listy svojim adoptívnym rodičom?
V tomto prípade hovoríme opäť výlučne o Adopcii srdca – individuálnej. Ak si rodič adoptuje dieťa, v prvom roku adopcie trvá dlhšie, kým dieťa zašle prvý list. Deti by mali zaslať list svojim „adoptívnym rodičom“ minimálne raz v roku.

11) Čo môže obsahovať list pre adoptívne deti?
V liste môžete dieťaťu napísať pár slov o Vás a o Vašej rodine. K listu môžete priložiť aj fotografie a obrázky. Z dôvodu ochrany Vašich osobných údajov, nesmie list obsahovať Vaše kontaktné údaje (telefónne číslo, mailová adresa, korešpondenčná adresa). Dieťaťu môžete príležitostne poslať aj drobný darček – školské potreby alebo oblečenie (nie veľké množstvo – zohľadnite váhu oblečenia, mnohokrát je doručenie drahšie, ako samotné oblečenie). Neposielajte potraviny, sladkosti, ostré predmety a tekutiny. Materiálne drobné darčeky nie sú na misie odosielané v pravidelných intervaloch, sú doručované príležitostne prostredníctvom našich dobrovoľníkov a misionárov, prípadne poštou.

12) Budem informovaný o tom, či moje dieťa dostalo list?
Informáciu o tom, či vaše adoptívne dieťa dostalo list, nezasielame.

13) Môžu adoptívni rodičia navštíviť svoje adoptované dieťa/deti?
Misijný sekretariát organizuje príležitostne púť adoptívnych rodičov do Rwandy. Pre zorganizovanie púte je potrebný dostatočný počet záujemcov a vhodné podmienky (politická situácia, epidemiologická situácia a pod.) v misijnej krajine.

14) Aký je postup pri zapojení sa do projektu Adopcia srdca – individuálna?
Registrácia na stránke www.pallotini.sk/adopcia-srdca-registracia, prípadne elektronicky emailom alebo poštou. Po registrácii zašle Misijný sekretariát adoptívnej rodine tlačivo Deklarácia, ktoré adoptívny rodič vyplní a zašle poštou alebo emailom na adresu Misijného sekretariátu. Deklarácia zaväzuje k podpore dieťaťa na dobu neurčitú (minimálne 1 rok). Následne Vám bude zaslaný formulár a fotografia adoptívneho dieťaťa spolu so sprievodným listom, ktorý obsahuje všetky identifikačné údaje k pravidelným platbám.

15) Je špecifikovaný deň, kedy je potrebné poslať finančný dar pre dieťa?
Presný deň zaslania platby nešpecifikujeme, je to na každom adoptívnom rodičovi. Zasielanie príspevkov závisí od intervalu platieb (mesačne, štvrťročne, polročne, ročne), ktorý si darca zvolí. Z administratívneho hľadiska je pre nás najekonomickejšie, keď sa príspevok uhrádza ročne. Príspevok je potrebné uhradiť vždy v mesiaci, ktorý predchádza nasledujúcemu platobnému intervalu. Napríklad, platbu za mesiac apríl je potrebné uhradiť v mesiaci marec.