Caritas Christi urget nos!

Čo robíme?

V súlade s charizmou Spoločnosti katolíckeho apoštolátu je apoštolská práca pallotínov rôznorodá.

 

Pallotíni vo svete:

 

 • pracujú ako dušpastieri farností
 • pracujú ako dušpastieri akademickej mládeže
 • pracujú s modlitebnými skupinami ako sú oázy, miništranti, neokatechumenát, večeradlo
 • starajú sa o ťažko chorých
 • zaoberajú sa drogovo závislými a ich rodinami
 • pallotínov možeme stretnúť medzi vojakmi, v nemocniciach a aj pri práci s väzňami
 • vedú duchovné cvičenia
 • zaoberajú sa misiami
 • organizujú pešie púte ako aj zahraničné púte do rôznych bazilík a svätých miest na svete
 • kňazi a bratia sa zaoberajú vedeckou prácou na vysokých školách
 • pôsobia v oblastiach tlačiarenských a vydavateľských
 • pracujú v dielňach, v oblasti poľnohospodárskej, v záhradách, vrátniciach, sakristiách ako aj na misiách

 

 

Pallotíni na Slovensku:
 • podporujú misijné krajiny prostredníctvom Misijného sekretariátu 
 • šíria úctu k Božiemu milosrdenstvu
 • vydávajú časopisy Apoštol Božieho milosrdenstva, Echo z misií
 • starajú sa o výstavu pápežských darov Jána Pavla II., ktorá je situovaná v rekolekčnom dome v Spišskej Novej Vsi
 • vedú duchovné cvičenia o Božom Milosrdenstve vo farnostiach ako aj v rekolekčnom dome v Spišskej N. Vsi
 • zaoberajú sa mládežou – organizujú oázy, kurzy a súťaže pre miništrantov
 • vydávajú a distribuujú knihy
 • pracujú vo farskej pastorácii
 • starajú sa o diecéznu svätyňu Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi